Konkurs na stanowisko Asystenta

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Instytucie Matematyki

na Wydziale Matematyki i Informatyki

w zakresie matematyki

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późniejszymi zmianami) i § 164 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego magistra,
 • wysoka ocena pracy doktorskiej lub wyróżniająca się praca magisterska potwierdzona opinią opiekuna naukowego,
 • pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora , również informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, Kraków, ul. Prof. S. Łojasiewicza 6, pok. 1131 następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu doktorskiego lub magisterskiego,
 5. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 6. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych wraz z wynikami ankiet studenckich za ostatni semestr,
 7. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 8. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej kandydata, a w przypadku kandydata bez stopnia doktora, również informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora,
 9. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 10. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu.
 12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 20 października 2018 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 października 2018 roku.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajduje się w załączniku.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody).

Plik

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik

Published Date: 24.09.2018
Published by: Marta Wlazło