Stypendium im. Franciszka Mertensa - informacje ogólne

Stypendium im. Franciszka Mertensa przeznaczone jest dla wyróżniających się uczniów zagranicznych szkół średnich zamierzających podjąć studia na WMiI UJ, którzy są finalistami krajowej olimpiady matematycznej lub informatycznej, albo uczestnikami jednej z następujących olimpiad międzynarodowych: matematycznej (IMO), informatycznej (IOI), astronomicznej (IAO), fizycznej (IPhO) lub lingwistycznej (IOL), albo uczestniczkami Europejskiej Olimpiady Matematycznej Dziewcząt (EGMO). Do trzech stypendiów przyznawanych jest najlepszym kandydatom wyłonionym w drodze dwuetapowego konkursu.
Obejmuje ono:
•    stypendium w wysokości 2000 PLN brutto miesięcznie przyznawane na cały okres odbywanych w UJ studiów licencjackich i bezpośrednio po nich następujących studiów magisterskich (w sumie na pięć lat), wypłacane przez dziesięć miesięcy w roku (od października do lipca);
•    indywidualny tok studiów oraz indywidualną opiekę naukową już od pierwszego roku;
•    udział w kursie języka polskiego w pierwszym semestrze studiów;
•    gwarancję miejsca w domu studenckim UJ.

I etap konkursu: zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonywać od 1 maja do 15 czerwca 2018 za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Wydziału. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o Konkursie:
•    list motywacyjny zawierający w szczególności życiorys i opis najważniejszych osiągnięć oraz zainteresowań naukowych kandydata,
•    skany dokumentów potwierdzających uzyskanie ww. osiągnięć oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa jest w Regulaminie.

II etap konkursu: co najwyżej pięciu uczestników zostaje zakwalifikowanych do tego etapu, polegającego na rozmowie z komisją za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Kontakt:

Patryk Pagacz        patryk.pagacz[at]uj.edu.pl