Stypendium imienia Franciszka Mertensa - regulamin

Stypendium im. Franciszka Mertensa

Stypendium jest adresowane do wyróżniających się uczniów zagranicznych szkół średnich, którzy pragną podjąć studia na Wydziale Matematyki i Informatyki (WMiI) Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ). Stypendium upamiętnia osobę wybitnego matematyka Franciszka Mertensa, wychowanka i doktora Uniwersytetu w Berlinie, przez dziewiętnaście lat profesora i kierownika katedry matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także dziekana jego Wydziału Filozoficznego, następnie rektora politechniki w Grazu oraz profesora Uniwersytetu Wiedeńskiego, członka akademii naukowych w Berlinie, Getyndze, Krakowie, Pradze i Wiedniu, którego osoba i losy symbolizują związki matematyki krakowskiej z czołowymi ośrodkami matematycznymi w Europie.

Regulamin konkursu "Stypendium im. Franciszka Mertensa"

Uchwalony przez Radę Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w dniu 31.03.2017 r.

I.

 1. Stypendium przyznawane jest corocznie przez Dziekana WMiI UJ w drodze konkursu. Konkurs rozstrzyga do 1 lipca roku, w którym został ogłoszony, komisja powołana przez Dziekana WMiI UJ. Co roku przyznane zostają nie więcej niż trzy stypendia, przy czym możliwa jest sytuacja, w której w danym roku nie zostanie przyznane żadne stypendium.
 2. Stypendium skierowane jest do osób, które spełniają następujące dwa warunki:
  • ukończyły nie dawniej niż 5 lat przed ogłoszeniem konkursu szkołę wydającą świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP), wliczając w to szkoły podległe władzom RP a znajdujące się poza jej terytorium, lub są w momencie ogłoszenia konkursu uczniami takiej szkoły,
  • były finalistami krajowej olimpiady matematycznej lub informatycznej, albo uczestnikami jednej z następujących olimpiad międzynarodowych: matematycznej (IMO), informatycznej (IOI), astronomicznej (IAO), fizycznej (IPhO) lub lingwistycznej (IOL), albo uczestniczkami Europejskiej Olimpiady Matematycznej Dziewcząt (EGMO).
 3. Stypendystom przysługują następujące świadczenia:
  • stypendium w wysokości ustalonej przez Dziekana w ogłoszeniu o konkursie, nie przekraczającej 2000 zł miesięcznie przyznawane na cały okres odbywanych w UJ studiów licencjackich i bezpośrednio po nich następujących studiów magisterskich (w sumie na pięć lat), wypłacane proporcjonalnie przez dziesięć miesięcy w roku (od września do czerwca) do piątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego,
  • udział w kursie języka polskiego w pierwszym semestrze studiów (poziom kursu oraz liczbę godzin określi Dziekan odpowiednio do potrzeb studenta),
  • gwarancję miejsca w domu studenckim UJ, które stypendysta opłaca z własnych środków.
 4. Stypendyście przydzielony jest przez cały okres studiów opiekun naukowy wybrany przez Dziekana spośród pracowników WMiI. Do zmiany opiekuna może dojść w dowolnym momencie studiów na wniosek Dziekana lub na wniosek stypendysty za zgodą Dziekana.
 5. Stypendysta studiuje według indywidualnego toku studiów ustalanego przez opiekuna i zatwierdzanego przez Dziekana. W miarę możliwości włączany jest do prac naukowych prowadzonych na Wydziale.
 6. Stypendysta musi podjąć studia na WMiI w roku przyznania stypendium lub w ciągu następnych dwóch lat, w przeciwnym razie traci prawo do otrzymywania stypendium. Skreślenie z listy studentów WMiI jest równoznaczne z utratą prawa do stypendium oraz wszelkich przywilejów wskazanych powyżej i w ogłoszeniu o konkursie.
 7. W przypadku niepodjęcia studiów stypendysta jest zobowiązany do zwrotu pobranej już części stypendium.
 8. Dziekan WMiI może zarządzić w dowolnym momencie, po wysłuchaniu opinii opiekuna, czasowe lub bezterminowe wstrzymanie wypłacania stypendium w przypadku stwierdzenia zaniedbywania przez stypendystę obowiązków studenckich.
 9. Otrzymywanie stypendium nie wyklucza pobierania przez stypendystę innych świadczeń stypendialnych przysługujących studentom UJ.

II.

 1. Zgłoszenia do udziału w konkursie można dokonywać w terminie do 15 czerwca za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej WMiI.
 2. Uczestnik konkursu przekazuje za pośrednictwem formularza niezbędne dane osobowe (imię, nazwisko, dane teleadresowe, numer i serię paszportu lub innego dokumentu identyfikacyjnego, numer telefonu oraz adres e-mail). Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Jagielloński zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) w zakresie niezbędnym dla celów przeprowadzenia konkursu oraz rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 3. Konkurs składa się z dwóch etapów: pierwszego (analiza dokumentów) i drugiego (rozmowa).
 4. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o konkursie:
  • list motywacyjny zawierający w szczególności życiorys i opis najważniejszych osiągnięć oraz zainteresowań naukowych kandydata,
  • skany dokumentów potwierdzających uzyskanie ww. osiągnięć oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa jest w punkcie I.2.
 5. Komisja podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do drugiego etapu uczestników co najwyżej pięciu uczestników najwyżej ocenionych w pierwszym etapie, biorąc pod uwagę ich dotychczasowe osiągnięcia i aktywność w zakresie nauk matematycznych oraz zainteresowania poznawcze. Po zakończeniu pierwszego etapu komisja może również podjąć decyzję o zakończeniu konkursu bez rozstrzygnięcia. Szczegółowe kryteria kwalifikacji do drugiego etapu określa załącznik do regulaminu w punkcie 1.
 6. Lista uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu zostaje opublikowana na stronie internetowej Wydziału.
 7. Drugi etap obejmuje przeprowadzenie, bezpośrednio lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość rejestrujących obraz i dźwięk, rozmowy sprawdzającej predyspozycje uczestnika do podjęcia studiów w trybie indywidualnym. O terminie rozmowy wyznaczonym przez Komisję uczestnik zostaje poinformowany pocztą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres. Szczegółowe kryteria ostatecznego wyboru stypendystów przez Komisję w tym etapie określa załącznik do regulaminu w punkcie 2.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu następuje na stronie internetowej Wydziału nie później niż 1 lipca.
 9. Laureaci konkursu uzyskują maksymalny wynik kwalifikacji w rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na wybranym przez siebie kierunku prowadzonym przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 10. Laureaci konkursu zostają poinformowani o dalszym trybie rekrutacji. Dopełnienie przez uprawnionego laureata wszystkich procedur i warunków określonych w zasadach naboru na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim stanowi warunek przyjęcia na studia i otrzymania stypendium.

Załącznik

1. W przypadku pierwszego etapu konkursu Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria oceniane na podstawie listu motywacyjnego i zeskanowanych dokumentów dostarczonych przez uczestnika konkursu, o których mowa jest w punkcie II.4:

 • osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, o których mowa jest w punkcie I.2 (waga 60%),
 • pozostałe osiągnięcia oraz inną aktywność uczestnika w zakresie nauk matematycznych (waga 20%),
 • zainteresowania poznawcze uczestnika (waga 20%).

2. W przypadku drugiego etapu konkursu Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

 • wynik pierwszego etapu konkursu (waga 80%),
 • wynik rozmowy, o której jest mowa w punkcie II.7, sprawdzającej predyspozycje uczestnika konkursu do podjęcia studiów w trybie indywidualnym (waga 20%).