Stypendium imienia Franciszka Mertensa - regulamin

                      Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Franciszka Mertensa za wyniki w nauce

Stypendium jest adresowane do wyróżniających się uczniów zagranicznych szkół średnich, którzy pragną podjąć studia na Wydziale Matematyki i Informatyki (WMiI) Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ). Stypendium upamiętnia osobę wybitnego matematyka Franciszka Mertensa, wychowanka i doktora Uniwersytetu w Berlinie, przez dziewiętnaście lat profesora i kierownika katedry matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także dziekana jego Wydziału Filozoficznego, następnie rektora politechniki w Grazu oraz profesora Uniwersytetu Wiedeńskiego, członka akademii naukowych w Berlinie, Getyndze, Krakowie, Pradze i Wiedniu, którego osoba i losy symbolizują związki matematyki krakowskiej z czołowymi ośrodkami matematycznymi w Europie.


                                                                                      I
1.    Stypendium przyznawane jest za wybitne wyniki w nauce.


2.    Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów są ewidencjonowane na odrębnym koncie księgowym „Fundusz Stypendialny im. Franciszka Mertensa” i pochodzą z własnych środków WMiI UJ.


3.    Stypendium przyznawane jest corocznie przez Dziekana WMiI UJ w drodze Konkursu. Konkurs rozstrzyga do 1 lipca roku, w którym został ogłoszony, Komisja powoływana co 2 lata przez Dziekana WMiI UJ, w skład której wchodzi czterech wybranych przez Dziekana pracowników WMiI UJ oraz jeden przedstawiciel studentów lub doktorantów WMiI UJ. Corocznie przyznane zostają nie więcej niż trzy stypendia, przy czym możliwa jest sytuacja, w której w danym roku nie zostanie przyznane żadne stypendium. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dziekana WMiI UJ, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników, złożone w formie pisemnej w sekretariacie WMiI UJ. Decyzja Dziekana jest ostateczna.


4.    Stypendium skierowane jest do osób, które spełniają łącznie następujące dwa warunki:
•    ukończyły nie dawniej niż 5 lat przed ogłoszeniem Konkursu szkołę wydającą świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP), wliczając w to szkoły podległe władzom RP a znajdujące się poza jej terytorium, lub są w momencie ogłoszenia konkursu uczniami takiej szkoły,
•    były finalistami krajowej (w znaczeniu kraju, innego niż RP, w którym kandydat uczęszcza do szkoły średniej) olimpiady matematycznej lub informatycznej, albo uczestnikami jednej z następujących olimpiad międzynarodowych: matematycznej (IMO), informatycznej (IOI), astronomicznej (IAO), fizycznej (IPhO) lub lingwistycznej (IOL), albo uczestniczkami Europejskiej Olimpiady Matematycznej Dziewcząt (EGMO).


5.    Stypendystom przysługuje stypendium w wysokości ustalonej przez Dziekana WMiI UJ w ogłoszeniu o Konkursie, nie przekraczającej 2000 zł miesięcznie przyznawane na cały okres odbywanych w UJ studiów licencjackich i bezpośrednio po nich następujących studiów magisterskich (w sumie na pięć lat), wypłacane na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę w równych kwotach przez dziesięć miesięcy w roku (od października do lipca) do dziesiątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od uzyskania przez stypendystę statusu studenta WMiI UJ.


6.    Stypendysta musi podjąć studia na WMiI UJ w roku przyznania stypendium lub w ciągu następnych dwóch lat.


7.    Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium oraz zobowiązany jest do zwrotu wypłaconego już ewentualnie stypendium w całości w przypadku:
a)    ujawnienia okoliczności wykluczających jego przyznanie, w szczególności braku spełniania warunków określonych w części I ust. 4 Regulaminu,
b)    niepodjęcia studiów w terminie określonym w części I ust. 6 Regulaminu,
c)    niedopełnienia warunków formalnych związanych z naborem na studia,
o ile Dziekan WMiI UJ nie postanowi inaczej.


8.    Stypendysta traci prawo do dalszego otrzymywania stypendium w przypadku:
a)    skreślenia z listy studentów kierunku prowadzonego przez WMiI UJ, na który został przyjęty w związku z przyznanym stypendium,
b)    rezygnacji ze studiów,
c)    przeniesienia do innej uczelni.


9.    Stypendysta może utracić prawo do dalszego otrzymywania stypendium w przypadku:
a)    braku zaliczenia przedmiotów realizowanych w trakcie indywidualnego toku studiów,
b)    powtarzania roku,
c)    wpisu warunkowego na kolejny rok studiów.


10.    W przypadkach określonych w ust. 9 rozstrzygnięcie podejmuje Dziekan WMiI UJ.


11.    W przypadku skorzystania przez stypendystę z urlopu studenckiego lub dziekańskiego, wypłata stypendium zostaje wstrzymana do czasu zgłoszenia się studenta do wpisu na kolejny rok studiów. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Dziekan WMiI UJ może zadecydować o wypłacaniu stypendium mimo korzystania przez stypendystę z urlopu studenckiego lub dziekańskiego.


12.    Otrzymywanie stypendium nie wyklucza pobierania przez stypendystę innych świadczeń stypendialnych przysługujących studentom UJ.


                                                                                     II
1.    Informacja o możliwości uzyskania stypendium jest ogłaszana na stronie internetowej Uczelni do 1 maja danego roku. Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonywać w terminie do 15 czerwca danego roku za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej WMiI UJ.


2.    Uczestnik Konkursu przekazuje za pośrednictwem ww. formularza niezbędne dane osobowe (imię, nazwisko, numer i serię paszportu lub innego dokumentu identyfikacyjnego, numer telefonu oraz adres e-mail). Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Jagielloński zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U2016, poz. 922) w zakresie niezbędnym dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim.


3.    Konkurs składa się z dwóch etapów: pierwszego (analiza dokumentów) i drugiego (rozmowa).


4.    Wraz ze zgłoszeniem uczestnik przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o Konkursie:
•    list motywacyjny zawierający w szczególności życiorys i opis najważniejszych osiągnięć oraz zainteresowań naukowych kandydata,
•    skany dokumentów potwierdzających uzyskanie ww. osiągnięć oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa jest w części I. ust. 4.


5.    Komisja podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do drugiego etapu maksymalnie pięciu uczestników najwyżej ocenionych w pierwszym etapie, biorąc pod uwagę ich dotychczasowe wybitne osiągnięcia w nauce. Po zakończeniu pierwszego etapu Komisja może również podjąć decyzję o zakończeniu Konkursu bez rozstrzygnięcia. Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria oceniane na podstawie listu motywacyjnego i zeskanowanych dokumentów dostarczonych przez uczestnika Konkursu, o których mowa jest w części II. ust. 4:
•    osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, o których mowa jest w części I. ust. 4 (waga 80%; ocena w skali od 0 do 10 punktów),
•    pozostałe osiągnięcia oraz inną aktywność uczestnika w zakresie nauk matematycznych (waga 20%; ocena w skali od 0 do 10 punktów).


6.    Lista uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu zostaje opublikowana na stronie internetowej WMiI UJ.


7.    Drugi etap obejmuje przeprowadzenie, bezpośrednio lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość rejestrujących obraz i dźwięk, rozmowy sprawdzającej poziom wiedzy kandydata w zakresie nauk matematycznych. O terminie rozmowy wyznaczonym przez Komisję uczestnik zostaje poinformowany pocztą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres na co najmniej siedem dni przed terminem rozmowy. Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
•    wynik pierwszego etapu Konkursu (waga 80%; ocena w skali od 0 do 10 punktów),
•    wynik rozmowy, o której jest mowa w części II. ust. 7, sprawdzającej poziom wiedzy kandydata w zakresie nauk matematycznych (waga 20%; ocena w skali od 0 do 10 punktów).


8.    Ogłoszenie wyników Konkursu następuje na stronie internetowej WMiI UJ nie później niż 1 lipca danego roku.