Konkurs na stanowisko adiunkta z habilitacją w Instytucie Matematyki

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA Z HABILITACJĄ

w Instytucie Matematyki
na Wydziale Matematyki i Informatyki
w zakresie matematyki

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późniejszymi zmianami) i § 163 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 • wysoka ocena pracy habilitacyjnej,
 • odpowiedni dorobek naukowy,
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
 • pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, Kraków, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 11 31 następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu doktora habilitowanego,
 5. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
 6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 8. recenzje rozprawy habilitacyjnej,
 9. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 10. opinię kierownika zakładu,
 11. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 12. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/ kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu.
 14. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 28 czerwca 2017 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 czerwca 2017 roku.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.uj.edu.pl/pracownicy/kariera-i-rozwoj/praca

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późniejszymi zmianami).

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik

Data opublikowania: 02.06.2017
Osoba publikująca: Piotr Kamiński