Konkurs na stanowisko asystenta naukowego

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA NAUKOWEGO

na Wydziale Matematyki i Informatyki
związku z realizacją projektu „MAESTRO 8”

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie matematyka lub informatyka.
  • zainteresowania naukowe w obszarze równań różniczkowych cząstkowych, równań różniczkowych lub układów dynamicznych.

Obowiązki adiunkta naukowego:

  • prowadzenie badań naukowych w obszarze równań różniczkowych cząstkowych oraz układów dynamicznych zgodnie z założeniami projektu, w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, Kraków, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 11 31, oraz elektronicznie na adres umzglicz@cyf-kr.edu.pl, następujące dokumenty:

  1. CV,
  2. kopię rozprawy doktorskiej,
  3. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
  4. wykaz publikacji wraz z reprintami do 3 prac,
  5. recenzje pracy doktorskiej.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 sierpnia 2017 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 września 2017 roku.

Miesięczna pensja: 7000pln brutto

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ
/-/dr hab. Piotr Niemiec

Data opublikowania: 02.08.2017
Osoba publikująca: Piotr Kamiński