Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w ZKiZIM

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA NAUKOWEGO
w Zespole Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
na Wydziale Matematyki i Informatyki
w związku z realizacją projektu MAESTRO

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie matematyka lub informatyka
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym
 • osiągnięcia naukowe po doktoracie udokumentowane publikacjami i/lub wystąpieniami konferencyjnymi
 • zainteresowania naukowe w obszarze podstaw informatyki lub algebry uniwersalnej udokumentowane osiągnięciami

Obowiązki adiunkta naukowego:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze podstaw informatyki lub algebry uniwersalnej zgodnie z założeniami projektu, w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu
 • pomoc w bieżącym administrowaniu sprzętem komputerowym wykorzystywanym w ramach projektu
 • współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym: udział w przygotowywaniu publikacji, prezentacji i stron WWW związanych z projektem
 • uczestnictwo w konferencjach związanych z realizacją projektu
 • pomoc w opracowywaniu dokumentacji i raportów z realizacji projektu

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, Kraków, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 11 31 następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu doktora,
 5. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
 6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron) wraz z reprintami 3 prac,
 7. ankietę dotycząca działalności naukowej,
 8. recenzje pracy doktorskiej
 9. zaświadczenie o znajomości języka obcego,
 10. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 11. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 18 września 2017 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 września 2017 roku.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późniejszymi zmianami).

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik

Data opublikowania: 21.08.2017
Osoba publikująca: Piotr Kamiński