Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Informatyki Stosowanej

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA
w Katedrze Informatyki Stosowanej w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej
na Wydziale Matematyki i Informatyki
w zakresie informatyki lub matematyki komputerowej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późniejszymi zmianami) i § 164 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego magistra,
 • wysoka ocena pracy doktorskiej lub wyróżniająca się praca magisterska potwierdzona opinią opiekuna naukowego,
 • pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora, również informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora.
Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, Kraków, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 1131 następujące dokumenty:
 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu doktorskiego lub magisterskiego,
 5. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 6. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 7. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 8. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej kandydata, a w przypadku kandydata bez stopnia doktora, również informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora,
 9. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 10. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu,
 12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 14 listopada 2017 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2017 roku.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późniejszymi zmianami).

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik

Data opublikowania: 06.10.2017
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek