Konkurs na stanowisko ADIUNKTA Z HABILITACJĄ w Zespole Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA Z HABILITACJĄ

w Zespole Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej

na Wydziale Matematyki i Informatyki

w zakresie informatyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późniejszymi zmianami) i § 163 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • wysoka ocena pracy habiltacyjnej,
 • odpowiedni dorobek naukowy,
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
 • pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, Kraków, ul. Prof. S. Łojasiewicza 6, pok.1131 następujące dokumenty:

 • podanie
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu doktora habilitowanego,
 • autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
 • wykaz publikacji ( z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 • informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 • recenzje pracy rozprawy habilitacyjnej,
 • formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 • opinię kierownika zakładu,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnicwie wyższym,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/ kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 08 lutego 2018 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 lutego 2018 roku.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/pracownicy/kariera-i-rozwoj/praca

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późniejszymi zmianami).

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik

Data opublikowania: 05.01.2018
Osoba publikująca: Marta Wlazło