Konkurs na stanowisko Asystenta Naukowego

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA NAUKOWEGO

w Zespole Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej w Katedrze Algorytmiki

na Wydziale Matematyki i Informatyki w związku z realizacją projektu

Teoria algebraiczna dla CSP (złożoność obliczeniowa, aproksymacja i optymalizacja)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. nr 164, poz. 1365 ) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie matematyka lub informatyka, lub stopień taki uzyskają przed rozpoczęciem pracy
 • posiadają potwierdzone osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami i/lub wystąpieniami konferencyjnymi dotyczącymi zastosowań algebry uniwersalnej i/lub złożoności obliczeniowej
 • prowadzą badania naukowe w obszarze podstaw informatyki lub algebry uniwersalnej

Obowiązki asystenta naukowego to:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze podstaw informatyki lub algebry uniwersalnej zgodnie z założeniami projektu, w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu
 • pomoc w bieżącym administrowaniu sprzętem komputerowym wykorzystywanym w ramach projektu
 • współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym: udział w przygotowaniu publikacji, prezentacji i stron WWW związanych z projektem
 • uczestnictwo w konferencjach związancyh z realizacją projektu
 • pomoc w opracowywaniu dokumantacji i raportów z realizacji projektu

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, Kraków, ul. Prof. S. Łojasiewicza 6, pok.1131 następujące dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu doktora lub oświadczenie opiekuna naukowego o planowanym czasie uzyskania stopnia naukowego doktora
 • autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
 • wykaz publikacji ( z podaniem wydawnictwa i ilości stron) wraz z reprintami 3 prac,
 • ankietę dotyczącą działalności naukowej,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnicwie wyższym,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 08 lutego 2018 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 lutego 2018 roku.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późniejszymi zmianami).

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik

Data opublikowania: 09.01.2018
Osoba publikująca: Marta Wlazło