Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Matematyki Obliczeniowej

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA

w Katedrze Matematyki Obliczeniowej, w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej
na Wydziale Matematyki i Informatyki
w zakresie matematyki komputerowej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późniejszymi zmianami) i § 164 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego w dyscyplinie matematyka lub informatyka
 • wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
 • dorobek naukowy w obszarze badań prowadzonych w KMO (dynamika i topologia obliczeniowa) obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
 • pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji,
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzona opinią kierownika zakładu/katedry (dotyczy kandydata bez habilitacji).

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, Kraków, ul. Prof. S. Łojasiewicza 6, pok. 1131 następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,
 5. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
 6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 8. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej,
 9. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 10. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał, a w przypadku kandydata bez stopnia doktora habilitowanego, również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji,
 11. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 12. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/ kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu.
 14. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 28 lutego 2018 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 marca 2018 roku.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późniejszymi zmianami).

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik

Data opublikowania: 23.01.2018
Osoba publikująca: Marta Wlazło