2 konkursy na stanowisko Starszego Wykładowcy

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza 2 konkursy na stanowisko
STARSZEGO WYKŁADOWCY

w  Instytucie  Matematyki
na Wydziale Matematyki i Informatyki
w zakresie matematyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.z 2016 roku, poz.1842 z późniejszymi zmianami) i § 165 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora,
 • posiadanie udokumentowanego zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego przez okres co najmniej siedmiu lat na Uniwersytecie Jagiellońskim lub co najmniej dziewięciu lat poza nim,
 • pozytywna ocena pracy dydaktycznej kierownika jednostki organizacyjnej

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, Kraków, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 1131 następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia zawodowego,
 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata w formie autoreferatu uwzględniającego najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe i inne kandydata,
 5. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 6. opinia o pracy dydaktycznej kierownika jednostki organizacyjnej, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał
 7. Oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 8. Oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb  utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych magisterskich/zawodowych, w przypadku wygrania konkursu,
 10. Oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 6 kwietnia 2018 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26 kwietnia 2018 roku.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późniejszymi zmianami).

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik

Data opublikowania: 27.02.2018
Osoba publikująca: Marta Wlazło