Konkurs na stanowisko stypendysty

Konkurs na stanowisko stypendysty

na

Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium jest:

 • studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
 • studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
 • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonychprzez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczpospoliej utworzony na podstawie odrębnych przepisów lub
 • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej

 

Wymagania:

 • podstawowa wiedza na temat sieci neuronowych i nauczania maszynowego,
 • dyspozycyjność przynajmniej 2 dni w tygodniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ,
 • umiejętność programowania (Python, C++) w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie eksperymentów komputerowych
 • dodatkowym atutem będzie znajomość bibliotek: TensorFlow, PyTorch.

 

Opis zadań:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze sieci neuronowych i nauczania maszynowego, zgodnie z założeniami projektu "Efektywne metody uczenia nienadzorowanego z zastosowaniami w głębokim nauczaniu", w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu,
 • projektowanie, implementacja, testowanie, utrzymanie i dokumentowanie oprogramowania tworzonego na potrzeby projektu oraz wykorzystywanego w ramach realizacji projeku,
 • wpółpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym pomoc w przygotowywaniu prezentacji oraz publikacji

Typ konkursu NCN: OPUS - ST

Termin składania ofert: 12 sierpnia 2018, 23:59

Forma składania ofert: email

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2500 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia.

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, wraz z kopiami tych prac/wystąpień,
 • co najmniej jeden kontakt (adres e-mail) do pracownika naukowego, który byłby gotowy napisać dla aplikanta list polecający.

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres lukasz.struski@uj.edu.pl (temat: Stypendium Opus 13).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20.08.2018 r.

Formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajduje się w załączniku.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody).

Plik

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik

 

Data opublikowania: 30.07.2018
Osoba publikująca: Marta Wlazło