Konkurs na stanowisko stypendysty

Konkurs na stanowisko stypendysty

na

Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

 

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium:

 • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzezcypospolitej utworzony na podstawie odrębnych przepisów
 • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej z matematyki lub informatyki

Wymagania:

 • podstawowa wiedza z zakresu geometrii algebraicznej (na poziomie książek: I.Shafarevich Basic Algebraic Geometry 1, Basic Algebraic Geometry 2),
 • dyspozycyjność przynajmniej 4 dni w tygodniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ,
 • umiejętność programowania (Python, Sage) w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie eksperymentów komputerowych,
 • biegła znajomość teorii powierzchni algebraicznych zespolonych (na poziomie książki A.Beauville "Complex Algebraic Surfaces"), podstaw teorii powierzchni eliptycznych (na poziomie artykułu T. Shioda, M.Schuett "Elliptic Surfacea") i powierzchni K3.

Opis zadań:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze teorii powierzchni, zgodnie z założeniami projektu "Geometria pewnych powierzchni K3 z wieloma krzywymi wymiernymi" w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu,
 • projektowanie, implementacja, testowanie, utrzymanie i dokumentowanie oprogramowania tworzonego na potrzeby projektu oraz wykorzystywanego w ramach realizacji projektu
 • współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym pomoc w przygotowawaniu prezentacji oraz publikacji

Typ konkursu NCN: OPUS - ST

Termin składania ofert: 14 września 2018, 23:59

Forma składania ofert: email (kandydaci o najwyższych pozycjach w rankingu będą proszeni o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej osobiście lub poprzez platformę SKYPE w okresie 15 września - 25 września2018)

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 1000 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia.

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, wraz z kopiami tych prac/wystąpień,
 • co najmniej jeden kontakt (adres e-mail) do pracownika naukowego, który byłby gotowy napisać dla aplikanta list polecający.

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres slawomir.rams@uj.edu.pl (temat: Stypendium Opus 13) z kopią na adres herr.rams@gmail.com

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26.09.2018 r.

Formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajduje się w załączniku.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody).

Plik

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik

Data opublikowania: 10.08.2018
Osoba publikująca: Marta Wlazło