Konkurs na stanowisko adiunkta w IIiMK

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA

w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej
na Wydziale Matematyki i Informatyki
w zakresie informatyki lub matematyki komputerowej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 163 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

 • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
 • wysoka ocena pracy doktorskiej,
 • odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
 • pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • udokumentowana umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, Kraków, ul. Łojasiewicza 6, pok. 1131 następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,
 5. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
 6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron),
 7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 8. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej,
 9. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 10. opinię samodzielnego pracownika naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 11. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 12. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 13. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
 14. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin rozpoczęcia konkursu: 14 czerwca 2019.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 13 września 2019.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 26 września 2019.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

Data opublikowania: 14.06.2019
Osoba publikująca: Piotr Kamiński