Konkurs na stanowisko doktoranta- stypendysty w projekcie NCN-SONATA BIS 7

Konkurs na stanowisko doktoranta- stypendysty w projekcie NCN-SONATA BIS 7

2017/26/E/ST1/00723: "Analiza Zespolona Wielu Zmiennych a Teoria Operatorów", Wydział Matematyki i Informatyki UJ

 

Inspiracją projektu jest interakcja pomiędzy dwiema różnymi gałęziami matematyki - Analizą Zespoloną Wielu Zmiennych i Teorią Operatorów. Obie one są reprezentowane na Uniwersytecie Jagiellońskim przez bardzo silne grupy badawcze, które jednakże prowadzą badania w dziedzinach bardzo od siebie oddalonych. Głównym celem projektu jest utworzenie międzynarodowego zespołu prowadzącego badania nad problemami leżącymi w centrum zainteresowania obu wspomnainych gałęzi matematyki. Skupiać się on będzie n apewnych ważnych hipotezach i oparty ma być n aostatnich badanich kierownika projektu, które pozwoliły uzyskać odpowiedzi na wiele pytań z Teorii Operatorów przy użyciu metod zakorzenionych w Analizie Zespolonej. Projekt wykonywany będzie w grupie złożonej z pięciu badaczy. Projekt jest natury teoretycznej, a do rozwiazania problemów w nim postawionych wykorzystany będzie wachlarz metod z Analizy Zespolonej, Teorii Operatorów,Analizy Funkconalnej oraz narzędzia takie jak jądra reprodukujące czy szacownia L2 dla równania ¯ ∂. Część z nich jest standardowa, część wymagać będzie rozszerzenia a część natomiast wymagać będzie odkrycia. Głównym celem projektu, poza utworzeniem grupy badawczej, będzie także urozamicenie i zintensyfikowanie współpracy naukowej z wiodacymi ośrodkami naukowymi z zagranicy a najbardziej owocnym rezulatatem będą wyniki badań, publikowane będą w czołowych czasopismach matematycznych oraz prezentowane na międzynardowych konferencjach.

Kierownik projektu: dr hab. Łukasz Kosiński

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium będzie:

  • doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający n aterytorium Rzeczypospolitej utworzony na podstawie odrębnych przepisów lub
  • doktorantem w szkole doktorskiej lub
  • uczestnikiem seminarium doktorskiego i będzie pracować nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej

Wymagania dla kandydatów:

  • zainteresowania naukowe zbliżone z problematyką projektu
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Opis zadań w projekcie

praca naukowa z Analizy Zespolonej/Funkcjonalnej/Teorii Operatorów oraz możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej z uzyskanych wyników

Warunki zatrudnienia:

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2500 zł. Stypendium będzie przyznane n aokres 42 miesięcy. Dodatkowo - pokrycie kosztów podróży naukowych. Zaangażowanie do realizacji zadań w projekcie: od listopada 2019 r.

Wymagane dokumenty:

  • CV - ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych ( w tym publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych)i wyróżnien wynikających z prowadzonych badań  (stypendia, nagrody, doświadczenia zdobyte poza macierzystą jednostką naukową - w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych - krajowych, zagranicznychlub międzynarodowych itp.)
  • list motywacyjny
  • informacja o przetwarzaniu danych osobowych - w ramach procedury konkursowej oraz umowy o realizację badań i finansowanie stypendium przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki

Termin i forma składania ofert:

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 8.10.2019r. na adres: lukasz.kosinski@uj.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.10.2019 r.

Plik

Data opublikowania: 13.09.2019
Osoba publikująca: Marta Wlazło